Karin Missy Paule, 2003

Badebrücke

Photo CS-Print,
120 x 120 cm