Marin Kasimir, 2008

Mies 1929/2008

photomontage in four pieces, Lamba - Diasec,
150 x 250 cm